Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas...Ketureiliai

User Rating:  / 0

 

Mylėk mane, pavasarini vėjau,

Ir nešk su savo nuostabiais sparnais

Tenai, kur Dievo meilė vis dar liejas

Ir džiugina mus širdis amžinai.


2005 04 08, Plungė


Tegu pravirksta tavo meilės stygos,

Smuikuojant Dievo smuikeliu,

Ir kaip paukštelių čiulbesys pragydęs

Mus lydi einant amžino tikėjimo keliu.


2011 04 04 Plungė


Kai tavo akyse sužvilga gija sidabrinė

Atmink, kad ji - tai Dievo dovana,

Jinai nuplaus ta skausmą begalinį

Ir bus ji tavo sielos atgaiva.


2005 05 12, Plungė


Skambėk, skambėk, varpeli dieviškos širdies,

Kuris į tolimą kelionę vėl pakvies,

Tenai, kur skamba dieviška gyvenimo giesmė,

Papildyta tikėjimo, daug džiaugsmo, meilės ir vilties.


2006 03 16 Plungė

 

Tegu neša sakalėlis

Ant savų sparnų

Dievo meilę mažutėliams

Ir gražių dainų.


2014 12 22, Plungė


Pamirškite vargus

Pamirškite skausmus ir sunkumus,

Priimkit Dievo meilę

Ir viskas gerai bus.


2014 10 18, Plungė


Daug metų jau praėjo,

Daug jų ateis ir vėl nueis,

Ta Dievo meilė, kuri jus lydėjo,

Lai niekad, niekad neapleis.


2006 04 24 Plungė


Gal neskaičiuokim mes metų

Ir jau praėjusių dienų,

Geriau gyvenkime šiandieną,

Su Dievo meile ir džiaugsmu.


2012 09 09 , Plungė


Ko akys nepamato,

Tegu širdis pasako,

Ta didžiąja tiesą

Su Dievo meilės spindinčia šviesa.


2004 12 03 Plungė

 

Neverk, sesute,

User Rating:  / 0

 

Neverk, mieloji mano sese,

Neskaudink savo Dieviškos širdies,

Atleiski, jei gali tu savo dvasiai

Ir tavo siela bus rami, rami.


Jei tavo sieloje kažkas negera,

Sustok ir pamastyk apie tai.

Prasyki Dievo išminties krislelio

Ir padėkoki jam už tai.


Nes viską, ką mums duoda Dievas,

Mes turime priimti širdimi.

Tik mes pas Jį atrasime paguodą

Pripildyta tikėjimu su meile, viltimi.


Atverk tu savo širdį Viešpačiui Kūrėjui,

Kuris apšviečia savo meilės spinduliais,

Ir sieloje pasidarys taip miela, gera,

Ir suspindės ji nuostabiai gražiai.


Tad buk laiminga, mano sese,

Ir nebeverki tu daugiau,

Nes širdyje Kūrėjo meilė dega

Ir šviečia vis stipriau, stipriau.


2003 09 09 San stilio di Livenza Italija

 

Naujieji Metai

User Rating:  / 0

 

Štai ateina Naujieji

Per laukus ir miškus,

Ką atneš mums, mielieji...

Ką mums vėjas atpūs...


Gal nuklos mūsų kelią

Balto sniego marška,

Ir suskambus varpeliui

Pasakys: jau žiema, jau žiema...


Po žiemos vėl saulutė,

Suspindės gražumu

Ir užlies mūsų sielas

Šiluma ir džiaugsmu.


Ir pavasario aidas,

Nuskambės širdyje

Vos pražydus žibuoklėms

Su malda ir giesme.


Ir nušvis mūsų siela

Dievo meilės šviesa.

Ach, kaip gera, kaip miela

Širdyje, širdyje...


Tad sutikim Naujuosius

Naujo ryto aušra,

Kad pabudusios sielos

Šviestų meilės šviesa.

2004 12 09 Plungė

 

Kalėdos

User Rating:  / 0

 

Uždek širdy Kalėdų žvakutę,

Tegu ji šviečia Dieviška šviesa

Ir suteikia mums viltį tą mažutę,

Kuri bus mūsų sielos atgaiva.


Tegul suskamba dieviškas varpelis

Pakviesiantis prie Tėvo meilės amžinos,

Ir širdyje pasidarys taip miela, gera,

Sulaukus taip brangios šios Dievo dovanos.


Tegul atgimsta mūsų širdys

Iš naujo savo skaistumu

Ir pasipuošus nuostabiom spalvotom gijom

Pražysta Dievo meilės grožiu.


Ir taip ateinančios Kalėdos

Su Dievo meile širdyje

Nušviečia ir sušildo mūsų sielas

Vilties ir džiaugsmo kelyje.


2004 12 06, Plungė

 

Evangelija

User Rating:  / 0

 

Gyvenki Evangelija, žmogau,

Nes Dievo buvo duota tau.

Gyvenk, naudokis ja šiandieną

Ir ją kaip duoną, valgyki kasdieną.


Jinai suteiks stiprybės ir vilties,

Kuri mus ateitin pakvies.

Tegu tai būna Dievo dovana,

Kuri skambės širdy kaip dieviška malda.


2003 06 12, Miroslavas Alytaus r.

 

Lietuva

User Rating:  / 0

 

O, Lietuva, šalis manoji,

Kokia brangi esi mano širdy,

Žydėk, skambėk pasaulyje mieloji,

Visų tautų pasaulio skambesy.


Tegul šis vardas - Lietuva,

Skambės per amžius visada,

Tai nuostabi Marijos žemė,

Kurią ji pasirinko amžiams visada.


Tai nuostabus gamtos kampelis,

Kur teka upės, tyvuliuoja ežerai.

Ir ošia ąžuolai šimtamečiai,

Ir skamba mūs senolių atgarsiai.


Tiek daug eilių aplink tave sudėta,

Tiek daug giesmių, dainelių sudainuota,

Tad būk brangi Tėvyne, Lietuva,

Kiekvieno mūs lietuvio širdyje.

2003 08 07, Kainburgas Austrija

 

Pievos brydė - Kunigui Sauliui B.

User Rating:  / 0

 

Tu išėjai, palikęs pievoj brydę,

Kuri vėl kvies sugrįžti į gimtus namus,

Kur motina nubraukus sidabrinę giją

Tave lydėjo į pasaulio vieškelius plačius.


Jinai linkėjo Viešpaties malonių,

Daug meilės dieviškiems vaikams,

Kad tiesoje atgimtų rojus

Kiekvieno mūsų širdyse.


Tu mums nešei tą dieviškąją šviesą,

Paklydusioms, nupuolusioms širdims,

Teikei mums džiaugsmą ir paguodą,

Ir viltį išgijimo sergantiems visiems.


Tu išlydėdavai visus į Amžinybę,

Į Dievo Tėvo amžinus namus,

Tu - tęsinys tos pievos brydės,

Nuvesiantis į rojų mus visus.


Tad ačiū tau, mielasis mūsų broli,

Už nuostabią tarnystę mums,

Tegu Jus lydi Viešpaties malonė

Ir meilė maldoje už mus visus.


2013 10 07, Plungė